Nr postępowania DZ/UD/341/077/10

Remont nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów i miejsc postojowych w ul. Kościelnej (odc. od ul. Dąbrowskiego do wiaduktu kolejowego) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan oraz Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn reprezentowanych przez POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., z ceną brutto: 2.329.185,69 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 96,74; ? oferta nr 2 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 91,95; ? oferta nr 3 ? wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia: POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan oraz Przedsiębiorstwo Usługowo ? Budowlane ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn reprezentowani przez POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 4 - Drogbet ? Wieczorek Sp. j., ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 80,86;
Data zamieszczenia informacji