Nr postępowania DZ/IB/341/070/10

Przebudowa i rozbudowa ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Śmigielskiej do ul. Kościańskiej, ul. Kościańskiej na odcinku od ul. Ostatniej do ul. Gostyńskiej oraz ul. Osieckiej na odcinku od ul. Ostatnie, do bez przejazdu i przebudowa ul. Kościańskiej na odcinku od ul. Gostyńskiej do ul. Rawickiej.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: p. Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań oraz p. Pawła Tomczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H.U. INWEST ? BRUK, ul. Ogrodowa 2a, 63-100 Śrem reprezentowanych przez p. Jarosława Grześkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, z ceną brutto: 1.824.222,74 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,96; ? oferta nr 3 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Jarosław Grześkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DROMEL, ul. Brzozowa 47, 61-429 Poznań ? Lider oraz Paweł Tomczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H.U. INWEST ? BRUK, ul. Ogrodowa 2a, 63-100 Śrem, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji