Nr postępowania DZ/IB/341/124/06

Roboty budowlane w zakresie wymiany urządzeń dylatacyjnych pod torowiskiem tramwajowym wraz z izolacją płyty żelbetowej torowiska na moście Przemysła I w Poznaniu oraz usługi zwiazane z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Zakład Budowlano-Instalacyjny s.c. Andrzej Świderski, Hanka Świderska, Aleksandra Świderska, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Omańkowskiej 3, z ceną brutto: 1.207.926,72 zł. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data zamieszczenia informacji