Nr postępowania DZ/UD/341/080/10

Remont nawierzchni chodnika ul. Głuszyna (odc. od nr 192 do nr 230) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 187.819,37 zł. KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:- oferta nr 1 ? Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Budownictwo Drogowe Krug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 76,14; - oferta nr 3 ? ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba? Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,16; - oferta nr 4 - MATT s.c., ul. Poznańska 62 a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 69,84; - oferta nr 6 ? Sebastiana Zwierzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BRUK-BAU Sebastian Zwierzyński?, os. Wichrowe Wzgórze 23/54, 61-678 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 77,26.
Data zamieszczenia informacji