Nr postępowania DZ/UD/341/083/10

Remont nawierzchni chodników w ul. Lodowej na odcinku od ul. Hetmańskiej do Rynku Łazarskiego w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 czerwca 1956 nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto: 600.570,32 zł. KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Zakład Drogowo-Budowlany?, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 77,08; ? oferta nr 2 - Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 91,31; ? oferta nr 3 - Budownictwo Drogowe Krug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 78,36; ? oferta nr 4 - ?Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ? Roman Dyba Sp. z o.o.?, ul. 28 czerwca 1956 nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ? oferta nr 5 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 86,16; ? oferta nr 6 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? P.P.U.H., os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,89.
Data zamieszczenia informacji