Nr postępowania DZ/UD/341/081/10

Monitorowanie i usuwanie zabrudzeń ścian zabezpieczonych powłoką antygraffiti na obiektach inżynierskich

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, z ceną brutto dla I części zamówienia (Przejścia podziemne): 148.840,00 zł. oraz dla II części zamówienia (Mosty i Wiadukty): 49.410,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1: Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 8,43; dla części II zamówienia ? 1,55; ? oferta nr 2: Łukasz Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo ? Usługowa ?LUKTRANS?, ul. Konikowo 10-12, 62-200 Gniezno, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 67,78; dla części II zamówienia ? 45,00; ? oferta nr 4: Janusz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?TRAWPOL? Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części II zamówienia ? 30,41. ? oferta nr 5: PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia ? 100,00; dla części II zamówienia ? 100,00.
Data zamieszczenia informacji