Nr postępowania DZ/UD/341/086/10

Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych Al. Niepodległości ? etap I (odc. Fredry ? Libelta.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Marka Dachterę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, z ceną brutto 1.272.816,36 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? złożona przez Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 94,29; - oferta nr 2 ? złożona przez Marka Dachterę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 ? przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z .o.o., liczba uzyskanych punktów: 97,13;
Data zamieszczenia informacji