Nr postępowania DZ/IB/341/088/10

Opracowanie Studium wykonalności projektu "Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera"

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 5 złożona przez WYG International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, z ceną brutto: 43.920,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. jawna, os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 30 - oferta nr 3 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ekocentrum Sp. z o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław oraz International Management Services Sp. z o.o., ul. Felicjanek 4/10, 31-104 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 16,4 - oferta nr 4 ? Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Progress Consulting Sp. z o.o., ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław oraz Marek Wierzbicki TRAKO, ul. Sosnowa 29, Wilczyce, 51-361 Wrocław; liczba uzyskanych punktów: 25,9 - oferta nr 5 ? WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100
Data zamieszczenia informacji