Nr postępowania DZ/UTZ/341/085/10

Rewaloryzacja szaty roślinnej wraz z montażem systemu nawadniającego i elementów małej architektury, remontem chodników, wykonaniem opasek granitowych oraz dwuletnia pielęgnacja gwarancyjna na terenie pasów drogowych ulic: Stanisława Matyi i Wierzbięcice - w okolicach dworca PKS, skweru przy ul. Składowej oraz Głogowskiej na wys. MTP.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 1.149.753,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 3: Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni ?GARDENS?, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 4: Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 84,55.
Data zamieszczenia informacji