Nr postępowania DZ/IB/341/093/10

Zagospodarowanie szatą roślinną pasa drogowego trasy komunikacyjnej Nowe Zawady na odcinku od Ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: GARTE s.c., os. T. Działyńskiego 1E/75, 62-020 Swarzędz oraz Piotr Rakoczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRODY RAKOCZY, Rolantowice 2, 55-040 Kobierzyce, reprezentowanych przez GARTE s.c., z ceną brutto po poprawkach: 612.686,01 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: GARTE s.c., os. T. Działyńskiego 1E/75, 62-020 Swarzędz oraz Piotr Rakoczy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OGRODY RAKOCZY, Rolantowice 2, 55-040 Kobierzyce, reprezentowani przez GARTE s.c., liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3: Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo?Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,02; - oferta nr 4: Park-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 71,98; - oferta nr 5: Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MAGARD ? Maciej Nowacki?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,99
Data zamieszczenia informacji