Nr postępowania DZ/UTZ/341/090/10

Montaż i demontaż mat słomiano-foliowych osłaniających krzewy przed działaniem solanki i błota pośniegowego w pasach drogowych ulic: Bułgarskiej, Lechickiej oraz Winogrady.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały dla: - I części zamówienia ? oferta nr 1 złożona przez Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 183.422,08 zł; - II części zamówienia - oferta nr 1 złożona przez Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 60.433,60 zł; - III części zamówienia - oferta nr 1 złożona przez Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 115.329,95 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia ? 100,00; dla II części zamówienia ? 100,00; dla III części zamówienia ? 100,00, - oferta nr 2 ? Maciej Nowacki prowadzący działalność MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia ? 86,23, II części zamówienia ? 80,92; III części zamówienia ? 82,73, - oferta nr 3 - Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?ALKOM? Firma Handlowo ? Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla II części zamówienia ? 68,28; dla III części zamówienia ? 48,86.
Data zamieszczenia informacji