Nr postępowania DZ/RB/341/160/06

Montaż tablic kierunkowych na terenie miasta Poznania.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Rymera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PPUH ERPLAST Krzysztof Rymer Z.P.Chr., ul.Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, z ceną brutto 99.371,51 zł.
Data zamieszczenia informacji