Nr postępowania DZ/IB/341/097/10

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego z wjazdem w os. Zygmunta Starego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca reprezentowanych przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Spółka Jawna, z ceną brutto: 949.072,50 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Spółka Jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo ? Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca reprezentowani przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Spółka Jawna, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 - ELMONT ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 89,68. - oferta nr 3 - Eugeniusz Pawlikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO - TECH, ul. 22 Lipca 7, 62-220 Niechanowo, liczba uzyskanych punktów: 88,01.
Data zamieszczenia informacji