Nr postępowania DZ/IB/341/102/10

Przebudowa schodów na stacji PST - Słowiańska w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Mosty Poznań? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, z ceną brutto: 1.582.388,76 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? INPRO ? BUD Andrzej Świderski Sp. J., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,65; oferta nr 2 ? ?Mosty Poznań? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji