Nr postępowania DZ/IB/341/106/10

Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowania Rycerska ? Grunwaldzka ? Ostroroga.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, z ceną brutto 86.132,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt: - oferta nr 1 ? EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 87,16; - oferta nr 2 - Biuro Inżynierii Transportu ? Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3- Dominika Pulikowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAP-MED-PROJECT, ul. Dąbrowskiego 316, 60-406 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 94,25.
Data zamieszczenia informacji