Nr postępowania DZ/UD/341/104/10

Remont nawierzchni jezdni i chodników w ul. Mylnej na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Jeżyckiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?BUDROMEL?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 499.414,14 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Budownictwo Drogowe Krug Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 61,78; - oferta nr 2 - Mateusz Cegłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Budromel?, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji