Nr postępowania DZ/UD/341/107/10

Remont nawierzchni chodników ul. Słonecznej odc. od ul. Grochowskiej do ul. Palacza w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, z ceną brutto 421.402,18 zł.OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:- Oferta nr 1 złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 92,36; - Oferta nr 2 złożona przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 80,70; - Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji