Nr postępowania DZ/UL/341/096/06

Dostawa walca wibracyjnego prowadzonego

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: ?P.W. SAR-POL?, Sp. z o.o., ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań - z ceną brutto: 44 286,00 zł.
Data zamieszczenia informacji