Nr postępowania DZ/IB/341/114/06

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 ? 2006, Nr Projektu SPOT/2.2/62/04. Wiadukt Franowo ? opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 120, 42-431 Zawiercie; Poldim S.A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów; Polimex-Mostostal S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa; Integral Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak Szczuckiej 43c/6, 40-578 Katowice; Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, z ceną brutto 75.732.111,83 PLN.
Data zamieszczenia informacji