Nr postępowania DZ/IB/341/118/10

Montaż oświetlenia w ulicy Bocianiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 44.574,09 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Michał Zieliński - ?USŁUGI ELEKTRYCZNE I DŹWIGOWE?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji