Nr postępowania DZ/UI/341/053/10

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w okresie od 16 października 2010r. do 15 kwietnia 2011r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: - Rejon I (Stare Miasto Centrum) ? oferta nr 3 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 6.354.819,02 zł. - Rejon II (Stare Miasto Północ) ? oferta nr 1 złożona przez KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 5.266.477,94 zł. - Rejon III (Nowe Miasto Północ) ? oferta nr 4 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 4.779.030,02 zł. - Rejon IV (Nowe Miasto Południe) - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 5.490.015,49 zł. - Rejon V (Grunwald) - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 5.849.654.05 zł - Rejon VI (Jeżyce) - oferta nr 3 złożona przez firmę Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 6.970.988,97 zł. - Rejon VII (Wilda) ? oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, z ceną brutto: 3.644.927,61 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Rejon I ? oferta nr 3 - złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon II - oferta nr 1 złożona przez KDS Sp. z o.o. , ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon III ? oferta nr 4 złożona przez Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon IV - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon V - oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon VI - oferta nr 3 złożona przez firmę Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. Rejon VII ? oferta nr 2 złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SAN ? EKO Zakład Usług Komunalnych, ul. Łukaszewicza 37a/1, 60-729 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji