Nr postępowania DZ/UI/341/130/10

Montaż, konserwacja i demontaż instalacji iluminacji jesienno-zimowej na wybranych ulicach i placach miasta Poznania ? ekspozycja w okresie 15.11.2010r. do 20.02.2011r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla Zadania A - złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las z ceną brutto 57.814,60 zł; - dla Zadania B - złożona przez ?ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, z ceną brutto 173.898,80 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: 1. Zadanie A: - oferta nr 1 ? VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 ??ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 46,05; 2. Zadanie B: - oferta nr 1 ? VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 92,25; - oferta nr 3 ??ENEOS? Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji