Nr postępowania DZ/IB/341/175/06

Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia obszaru położonego ulicami: Lechicką, Naramowicką, Jasną Rolą oraz torami kolejowymi i rzeką Warta w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Andrzeja Jaguckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JAGABUDEX-PROJEKT Andrzej Jagucki, ul. Marcelińska 61/8, 60-354 Poznań, z ceną brutto 63.900,00 zł.
Data zamieszczenia informacji