Nr postępowania DZ/EL/341/139/10

Dostawa elementów naprawczych do sygnalizacji świetlenj.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została, oferta złożona przez ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 49.905,32 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %):Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja:oferta nr 1 ? ?MSR TRAFFIC? Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 2 ??SIMPOL? Sp. z o.o., ul. Sucharskiego 12 lok. 21, 65-562 Zielona Góra, liczba uzyskanych punktów: 71,17.
Data zamieszczenia informacji