Nr postępowania DZ/DP/341/147/10

Dostawa bonów żywnościowych dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Sodexo Pass Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-699), przy ul. Kłobuckiej 25, z ceną: 77.055,34 zł oraz liczbą punktów gastronomicznych na terenie miasta: 495. Punktacja przyznana ofertom w kryteriach oceny ofert - najniższa cena - 60% oraz ilość punktów gastronomicznych na terenie miasta Poznania ? 40 % - oferta nr 1 ? Bonus Systems Polska S.A. ul. 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17: cena: 60 pkt; liczba punktów gastronomicznych na terenie miasta: 8,73; łączna liczba punktów w kryteriach: 68,73 - oferta nr 2 ? Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.: cena: 57,91 pkt; liczba punktów gastronomicznych na terenie miasta: 40 pkt; łączna liczba punktów w kryteriach: 97,91
Data zamieszczenia informacji