Nr postępowania DZ/UD/341/128/10

Przebudowa przepustu w ulicy Marii Wicherkiewicz w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Budownictwo Drogowe Siedlecki? Sp. z o.o. ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto 382.344,52 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez INPRO - BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 82,40; - oferta nr 2 złożona przez ?Budownictwo Drogowe Siedlecki? Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 3 złożona przez Mateusza Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDROMEL, Złotkowo, ul. Srebrna 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 53,38.
Data zamieszczenia informacji