Nr postępowania DZ/UTZ/341/149/10

Przystosowanie rejonu Jeżyc do Strefy Płatnego Parkowania ? uzupełnienie przyulicznych nasadzeń drzew

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały dla: - I części zamówienia ? oferta nr 3 złożona przez Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 300.549,83 zł; - II części zamówienia - oferta nr 3 złożona przez Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, z ceną brutto: 398.556,64 zł; - III części zamówienia - oferta nr 1 złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 225.167,75 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Park M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: dla I części zamówienia ? 100,00; dla II części zamówienia ? 100,00; dla III części zamówienia ? 97,49; - oferta nr 2 ? ?Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk? Sp. jawna, ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: dla III części zamówienia ? 84,80; - oferta nr 3 - Grzegorz Sobolewskie prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: dla III części zamówienia ? 100,00.
Data zamieszczenia informacji