Nr postępowania DZ/UD/341/136/10

Remont nawierzchni jezdni w ul. Strzeszyńskiej na odcinku od ul. Omańkowskiej do ul. Szarych Szeregów w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?Budownictwo Drogowe Siedlecki? Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 1.508.866,67 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez ?Budownictwo Drogowe Siedlecki? Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - oferta nr 2 złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 80,97; - oferta nr 3 złożona przez COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 85,32.
Data zamieszczenia informacji