Nr postępowania DZ/IB/341/155/10

Zagospodarowanie szatą roślinną pasa drogowego ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Św. Wawrzyńca w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez p. Aldonę Szkudlarek-Lipowy, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Aldona Szkudlarek-Lipowy OGRÓD-PROJEKT, z siedzibą w Swarzędzu (62-020) przy ul. I. Paderewskiego 46 A, z ceną brutto po dokonaniu poprawienia stwierdzonych omyłek rachunkowych: 101.886,28 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Aldona Szkudlarek-Lipowy OGRÓD-PROJEKT, ul. I. Paderewskiego 46 A, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 2 ? Kształtowanie Zieleni GRZEGORCZYK Sp. jawna, ul. Porannej Rosy 3, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 66. - oferta nr 3 ? Maciej Nowacki MAGARD, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 92. - oferta nr 4 ? PARK-M Sp. z o.o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, liczba uzyskanych punktów: 78.
Data zamieszczenia informacji