Nr postępowania DZ/RB/341/157/10

Dostawa z instalacją i skonfigurowaniem aktywnego oznakowania przejść dla pieszych w dziesięciu lokalizacjach na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 263.520,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji