Nr postępowania DZ/EU/341/112/10

Ubezpieczenie w latach 2011-2012 majątku i interesu majątkowego miasta Poznania, wobec którego funkcje właścicielskie pełni Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, z ceną brutto 4.297.156,39 zł. Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert - najniższa cena 80 % oraz zakres ryzyk dodatkowych 20% Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-80 pkt dla kryterium najniższa cena oraz 0-20 pkt dla kryterium zakres ryzyk dodatkowych. Punktacja: - oferta nr 1 ? InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, liczba łącznie uzyskanych punktów: 100,00 (najniższa cena: 80; zakres ryzyk dodatkowych 20).
Data zamieszczenia informacji