Nr postępowania DZ/UTZ/341/165/10

Roboty budowlane w zakresie montażu ekranów poliwęglanowych w ul. Polskiej w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, z ceną brutto: 134.200,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, liczba uzyskanych punktów ? 100,00; - oferta nr 2 ? WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, liczba uzyskanych punktów ? 60,98; - oferta nr 3 - ?VIA POLONIA? Sp. z o.o., ul. Rataje 164, 61-168 Poznań, liczba uzyskanych punktów ? 59,52.
Data zamieszczenia informacji