Nr postępowania DZ/IB/341/164/10

?Regulacja i zabezpieczenie skarp cieku wodnego Górczynka w Poznaniu (w miejscu przyłączonego kolektora kanalizacji deszczowej)?.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez p. Henryka Paczkę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, z ceną brutto: 223.165,21 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Graniczna 27, Dąbrowa, 62-069 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 83,83; - oferta nr 2 ? p. Henryk Paczka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?DRENBUD? Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, ul. Jasne Błonie 3, 61-602 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji