Nr postępowania DZ/UTZ/341/180/10

?Wykonanie prac ogrodniczych i porządkowych polegających na przycinaniu drzew i krzewów oraz zakładaniu trawników wraz z montażem zabezpieczeń w pasach drogowych miasta Poznania?

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: dla części V: 29.425,00 zł, dla części VI: 82.780,55 zł; dla części VII: 22.684,00 zł; dla części VIII: 19.260,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, liczba uzyskanych punktów: część V: 100,00; część VI: 100,00; część VII: 100,00; część VIII: 100,00 .
Data zamieszczenia informacji