Nr postępowania DZ/RP/341/114/10

Dostawa z zainstalowaniem urządzeń do pobierania opłat parkingowych wraz z oprogramowaniem i serwisem oraz wykonanie robót polegających na oznakowaniu pionowym i poziomym strefy płatnego parkowania w Poznaniu na obszarze Jeżyc.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SIEMENS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (03-821) przy ul. Żupniczej 11, z ceną brutto: 13.838.704,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? SIEMENS Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji