Nr postępowania DZ/IB/341/158/10

Budowa ulicy Dzięgielowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 6.351.834,44 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Elmont Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn i Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak reprezentowani przez Elmont Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 93,47; ? oferta nr 3 - Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 87,21. ? oferta nr 4 - ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 97,51; ? oferta nr 5 - P.R.B.I. Podhorecki Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 91,40. ? oferta nr 6 - Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 89,45; ? oferta nr 7 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 100,00. ? oferta nr 8 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, Henryk Wojtkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo ?Hydro ? Gaz Swarzędz?, ul. Bednarska 7, 62-020 Swarzędz reprezentowani przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., liczba uzyskanych punktów: 95,47.
Data zamieszczenia informacji