Nr postępowania DZ/EL/341/153/10

Ochrona mienia Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, z ceną brutto: 1.062.307,68 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Ochrony Osób i Mienia ?GUARD-SERVICE? Sp. z o.o. i GUARD SYSTEMY Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 6a, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,52; - oferta nr 3 - Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER Sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji