Nr postępowania DZ/UI/341/142/10

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu w 2011r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez ENION Energia Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-417) przy ul. Łagiewnickiej 60, z ceną brutto: 10.899.266,66 zł po dokonaniu poprawienia stwierdzonych omyłek rachunkowych. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 2 ? PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 97,4. - oferta nr 3 ? ENION Energia Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 4 ? ENEA S.A., ul. F. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,6. - oferta nr 5 ? Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, liczba uzyskanych punktów: 98. - oferta nr 6 ? PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, liczba uzyskanych punktów: 99,2. - oferta nr 7 ? ENERGA-Obrót S.A., ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, liczba uzyskanych punktów: 96,5.
Data zamieszczenia informacji