Nr postępowania DZ/UI/341/172/10

Nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa?, znajdujących się na Starym Rynku w Poznaniu oraz fontanny ?Hygei? na Placu Wolności w Poznaniu ? w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, z ceną brutto: 83.936,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Violettę Kuśnierek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa, ul. Sienkiewicza 5, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 52,92; - oferta nr 3 złożona przez Michała Jackowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?DROP SERVICE?, ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 88,21; - oferta nr 4 złożona przez PHSC Systemy Czyszczące Sp. z o.o., ul. Droga Dębińska 29, 61-492 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji