Nr postępowania DZ/UTZ/341/180/10

Prace ogrodnicze polegające na wykonaniu cięć technicznych
i sanitarnych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone przez: - na część I i V przez Macieja Nowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Magard?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań, z ceną brutto: dla części I 25.894,00 zł i dla części V 12.754,40 zł, - na część II i III przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: dla części II 58.850,00 zł i dla części III 43.870,00 zł, - na część IV przez Marka Keczmerskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo - Usługowe ?WAL-MAR?, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal, z ceną brutto 39.590,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Kryterium oceny ofert: najniższa cena ? 100 %. Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 4 ? na część I, II, III, IV, V - Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, ilość punktów uzyskanych w kryterium: dla części I: 37,23; dla części II: 100; dla części III: 100, dla części IV: 71,15; dla części V: 47,68; oferta nr 5 ? na część I ? Janusz Zięba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?TRAWPOL? Roboty Drogowe i Utrzymywanie Zieleni Miejskiej, ul. Sławomira 19, 61-063 Poznań, ilość punktów uzyskanych w kryterium: 50,42; oferta nr 6 ? na część I, IV, V - Maciej Nowacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Magard?, ul. Lachowicka 24, 61-333 Poznań , ilość punktów uzyskanych w kryterium: dla części I: 100, dla części IV: 67,52; dla części V: 100; oferta nr 7 ? na część I, II, IV, V ? Specjalistyczny Zakład Kształtowania Zieleni KERRiA Piórkowski i Gebler sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło, ilość punktów uzyskanych w kryterium: dla części I: 34,57; dla części II: 73,33; dla części IV: 56,92; dla części: V: 18,34; oferta nr 8 ? na część IV, V ? Marek Keczmerski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo - Usługowe ?WAL-MAR?, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal, ilość punktów uzyskanych w kryterium: dla części IV: 100, dla części V: 30,96.
Data zamieszczenia informacji