Nr postępowania DZ/IB/341/173/10

Przebudowa i rozbudowa ul. abpa Walentego Dymka na odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Folwarcznej w Poznaniu

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn i Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 4.409.014,51 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - ELMONT KOSTRZYN WLKP. Sp. z o. o, ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn i Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak , liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 3 - COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 88,66; - oferta nr 4 - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 90,00; - oferta nr 5 - ?POL-DRÓG Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 91,20. - oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o. Żabno 2a, 63-112 Brodnica i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r., Nr 392, 61- 441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,71; - oferta nr 7 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 86,16.
Data zamieszczenia informacji