Nr postępowania DZ/EL/341/175/10

Usługi skanowania, kserowania, drukowania oraz usługi introligatorskie dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ?COPY POINT? Sp. z o.o., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań z ceną brutto 126.543,28 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? ?COPY POINT? Sp. z o.o., ul. Janickiego 20 B, 60-542 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 2, - ?CCS DRUK? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 61-731 Poznań liczba uzyskanych punktów: 95,65.
Data zamieszczenia informacji