Nr postępowania DZ/IB/341/177/10

Budowa ul. Człopskiej na odcinku od ul. J. H. Dąbrowskiego do ul. Gorzyńskiej i ul. Warpnowskiej na odcinku od ul. Człopskiej do ul. Łebskiej w Poznaniu

NFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zbigniewa Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?HYDROGAZ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań oraz Waldemara Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo Instalacyjne ?HYDROGAZ?, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań, z ceną brutto: 563.592,99 zł po dokonanych poprawkach. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %) Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,77; ? oferta nr 2 - złożona przez ?Pol ? Dróg Piła? Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, liczba uzyskanych punktów: 76,26; ? oferta nr 3 - złożona przez Jerzego Cegłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, ul. Starych Wierzb 17, Borowo Młyn, 62-010 Pobiedziska, liczba uzyskanych punktów: 81,22; ? oferta nr 4 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn oraz ?TOR-MEL? Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,80; ? oferta nr 5 - złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,20; ? oferta nr 6 - złożona przez Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k., Rabowice, ul. Świerkowa 48, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 73,38; ? oferta nr 7 - złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zbigniewa Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?HYDROGAZ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań oraz Waldemara Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo Instalacyjne ?HYDROGAZ?, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji