Nr postępowania DZ/UI/341/124/10

Nadzór eksploatacyjny oraz utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla realizacji Zadania A3 został uznana oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 227.808,16 zł, dla realizacji Zadania B oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto: 495.686,00 zł, dla realizacji Zadań D1÷D5 oferta złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, z ceną brutto 35.685,00 zł dla każdego z Zadań. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 złożona przez ?EKOS POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów: dla Zadania A3 ? 100,00; dla Zadania B ? 100,00; dla każdego z Zadań D1÷D5 ? 100,00.
Data zamieszczenia informacji