Nr postępowania DZ/UTZ/341/180/10

Prace ogrodnicze polegające na wykonaniu cięć technicznych i sanitarnych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej dla IV części zamówienia ? Rejon Jeżyc A Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się od podpisania umowy Wykonawcy p. Marka Keczmerskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo - Usługowe ?WAL-MAR?, Skoroszów 4, 63-630 Rychtal, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto: 55.640,00 zł. Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.
Data zamieszczenia informacji