Nr postępowania DZ/IB/341/177/10

Budowa ul. Człopskiej na odcinku od ul. J. H. Dąbrowskiego do ul. Gorzyńskiej i ul. Warpnowskiej na odcinku od ul. Człopskiej do ul. Łebskiej w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, iż w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, tj. Zbigniewa Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?HYDROGAZ? Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań oraz Waldemara Kluja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowo Instalacyjne ?HYDROGAZ?, ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 657.089,66 zł po dokonanych poprawkach. Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ponowny wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany bez przeprowadzania ponownego badania i oceny złożonych ofert.
Data zamieszczenia informacji