Nr postępowania DZ/UI/341/191/10

Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto 367.524,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 - VABUD Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las, liczba uzyskanych punktów: 100,00. - oferta nr 2 - ENEOS Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 40,40. - oferta nr 3 - ELMONT Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 60,03. - oferta nr 4 ? ELTEL Sp. z o.o., ul. Albańska 17, 60-123 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 17,01. - oferta nr 5 ? Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 73,20.
Data zamieszczenia informacji