Nr postępowania DZ/RB/341/201/10

Wykonanie prac serwisowych przy urządzeniach detekcyjnych i sygnalizacyjnych oraz przy instalacjach kablowych i konstrukcjach wsporczych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 338.619,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 1 ? Elmont ? Kostrzyn Wlkp. Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji