Nr postępowania DZ/IB/341/140/10

Rozbudowa ulic Bosej, Knapowskiego i Myśliwskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak z ceną brutto: 2.074.635,21 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ? oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe INTER-TECH Sp. z o.o., ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki, liczba uzyskanych punktów: 88,37; ? oferta nr 3 - Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, liczba uzyskanych punktów: 93,53. ? oferta nr 4 - Maciej Siedlecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowy, ul. Puszkina 21, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 83,78; ? oferta nr 5 - Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., ul. Gdyńska 139, 62-004 Czerwonak liczba uzyskanych punktów: 100,00. ? oferta nr 6 - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o., ul. Dworcowa 29, Bonikowo, 64-000 Kościan i P.U.B Infrakom Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, 64-200 Wolsztyn, liczba uzyskanych punktów: 98,26; ? oferta nr 7 - P.R.B.I. PODHORECKI Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 49, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, liczba uzyskanych punktów: 90,45. ? oferta nr 8 - SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 86,87; ? oferta nr 9 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ?DROMOST? Sp. z o.o., Żabno 2A, 63-112 Brodnica, liczba uzyskanych punktów: 98,84. ? oferta nr 10 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 95,47.
Data zamieszczenia informacji