Nr postępowania DZ/RB/341/001/11

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR Traffic oraz Vialis Polska) na terenie miasta Poznania.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 ? oferta nr 1 złożona przez MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto: 349.320,00 zł, - dla zadania 2 - oferta nr 2 złożona przez firmę Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, z ceną brutto: 349.443,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ZADANIE 1 - oferta nr 1 ? MSR TRAFFIC Zakład Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o., ul. Kamienna 7, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów: 100,00; ZADANIE 2 - oferta nr 2 - Vialis Polska Sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, 60-413 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00;
Data zamieszczenia informacji